Organisation profile


Centre for Innovation and Technology Transfer

Prawocheńskiego 9
10-720 Olsztyn
Poland

http://www.uwm.edu.pl/ciitt/

Areas of activities
Other

We offer
Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT), jako regionalny promotor korzyści płynących ze współpracy biznesu z nauką, proponuje naukowcom oraz przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur szeroki zakres usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, a także w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu współpracy i transferze technologii. CIiTT współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami wspierającymi rozwój innowacji i transfer technologii pomagając małym i średnim przedsiębiorstwom w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej. Centre for Innovation and Technology Transfer (CIiTT), as a regional promoter of the benefits of business-science cooperation, it proposes researchers and entrepreneurs from Warmia and Mazury region a wide range of information, advice, training services as well as mediation in establishing cooperation and technology transfer. CIiTT cooperates with national and foreign entities supporting development of innovation and technology transfer to help small and medium-sized companies in buying and selling new technologies, products and services internationally.

We look for
CIiTT kieruje swoją działalność w szczególności do: - przedsiębiorstw, które wprowadzają lub planują wdrożenie innowacyjnych technologii, - firm zainteresowanych zleceniem prowadzenia badań na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie lub innych instytucjach naukowych w Europie, - właścicieli innowacyjnych technologii, które za pośrednictwem CIiTT mogą być upowszechniane w Polsce i na świecie. CIiTT directs its activities in particular to: - enterprises that implement or plan to implement innovative technologies, - companies interested in conducting research at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn or other scientific institutions in Europe, - owners of innovative technologies that through CIiTT may be disseminated in Poland and in the world.