Organisation profile


INSPIRE CONSULTING sp. z o.o.

Wilczyńskiego 25E/219
10-686 Olsztyn
Poland

http://www.inspire-consulting.pl

Areas of activities
Other

We offer
INSPIRE CONSULTING sp. z o.o. jest firmą doradztwa biznesowego. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji europejskich. Doradzamy naszym Klientom oraz realizujemy projekty samodzielnie lub w partnerstwie. Posiadamy zespół znakomicie wykwalifikowanych i bardzo doświadczonych doradców, którzy szczególnie wysokie kompetencje posiadają na rynku dotacji unijnych. Nasi konsultanci już od wielu lat opracowują liczne ekspertyzy, studia wykonalności inwestycji, biznes plany, analizy rynku, programy restrukturyzacji oraz inne opracowania o charakterze studialnym. Z sukcesem aplikowaliśmy, wspomagaliśmy zarządzanie oraz rozliczaliśmy dotacje: a) przedsiębiorstw, w tym start-upów, b) podmiotów sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego bądź uczelni wyższych, c) organizacji pozarządowych profit oraz non profit, na terenie całej Polski oraz państw ościennych takich jak Federacja Rosyjska oraz Litwa o łącznej wartości kilkuset milionów złotych. Nasi doradcy posiadają bogate doświadczenie w uczestnictwie w naborach wniosków o dofinansowanie organizowanych na szczeblu regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym na przestrzeni wielu lat, tj. a) w okresie przedakcesyjnym, w tym przykładowo program Phare oraz b) w perspektywie budżetu Unii Europejskiej w okresie 2004-2006 i 2007-2013 oraz trwającej obecnie 2014-2020. Możemy się pochwalić w pełni profesjonalną i kompleksową obsługą projektów o charakterze: a) infrastrukturalnym, b) badawczo-rozwojowym, c) szkoleniowym, d) doradczym oraz e) promocyjnym, zarówno w reżimie prawa zamówień publicznych jak i zgodnie z zasadą konkurencyjności. INSPIRE CONSULTING LTD is a company with qualified and very experienced advisers who have particularly high competence on the market of EU grants. Our consultants for many years draw up numerous feasibility studies, business plans, market analysis, restructuring programmes and other development documents. We have successfully applied, supported, managed and evaluated grants for: a) companies, including start-up’s, b) public sector entities, including universities, c) ngo’s profit and non profit, throughout Poland and the neighbouring countries such as the Russian Federation and Lithuania of a total value of several hundred million EUR. Our advisors have extensive experience in participation in the calls for proposals organised at regional, national and international levels over many years, e.g. a) in the Polish pre-accession period, including for example, the Phare Programme and b) in the perspectives of 2004-2006, 2007-2013 and 20014-2020. We have done fully professional and comprehensive projects in areas i.e.: a) infrastructure, b) research and development, c) training, d) advisory and e) promotion, both in the regime of public procurement law and in accordance with the principle of competitiveness.

We look for
Klientów (przedsiębiorstwa, podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe profit i non profit), którzy są zainteresowani dotacjami unijnymi. Clients (companies, public sector entities or ngo’s profit and non profit) interested in the EU grants.